Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

A F K    B Ř E Z I N A

Zápis z Členské schůze AFK Březina 27.12.2014

 

1/ Zahájení

 

Předseda zahájil schůzi a seznámil zúčastněné s programem jednání.

1/ Zahájení

2/ Zhodnocení uplynulého roku, zpráva předsedy klubu

3/ Organizační záležitosti

4/ Závěr

 

2/ Zhodnocení uplynulého roku, zpráva předsedy klubu

 

Předseda podal informace o zřízení klubu, sloučení s TJ Sokol, zřízení bankovního účtu, provedené opravy a úpravy zázemí hřiště. Uvedl počty členů a hráčů.

Vše viz příloha zápisu. Předseda dále zmínil problematiku tréninku dětí, do budoucna není osoba, která by se dětem věnovala. Oslovil zúčastněné, kdo by si vzal tréninky dětí na starost. Navržen M. Aubrecht, domluvu zajistí předseda.

 

Zmíněn stav hospodaření. Uvedeny výše příjmů a výdajů, výsledek hospodaření k 31.11.2014 64.560,80,-

Slovo trenéra. Trenér zhodnotil uplynulou polovinu sezóny.

 

3/ Organizační záležitosti

 

Vize do dalšího roku: Rekonstrukce kabin – venkovní plášť, vybudování plotu ze strany od silnice, pořízení laviček k sezení

 

V diskuzi poděkoval R. Šilhánek za občasné zapůjčení fotbalového hřiště, dále R Aubrecht navrhl v případě postupu založení oddílu B.

 

4/ Závěr

 

Body programu byly projednány


 

STANOVY AFK BŘEZINA

 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

AFK Březina je občanské sdružení sportovního oddílu, hospodářské činnosti s právní subjektivitou. Činnost je provozována na území obce Březina v okrese Rokycany.

Sídlem AFK Březina je Březina, Březina 88, Břasy 1, PSČ 338 24

II. POSLÁNÍ A CÍLE
 

1) Základním posláním AFK Březina je zabezpečování rozvoje kopané na soutěžní úrovni družstev dospělých a mládeže, ale také zabezpečení sportovního vyžití obyvatel obce Březina, zejména mládeže.
 

2) Ke splnění svého základního poslání si AFK Březina stanovuje tyto cíle a úkoly:                          

a) organizovat sportovní činnosti a soutěže a vytvářet materiálové a tréninkové podmínky
pro jejich zajišťování.
    
b) poskytovat možnosti pro využívání svých sportovišť pro širokou veřejnost, zejména mládeže.
 

c) vytvářet ekonomické podmínky pro zajištění stanovených cílů, zejména
pro rozvoj hospodářské činnosti.

d) provozovat a udržovat stávající sportovní zařízení.

e) vést členy a ostatní účastníky tělovýchovného procesu v AFK Březina k dodržování základních etických, estetických a mravních pravidel, umožnit jim širokou informovanost a odbornost
v oblasti kopané vůbec.                           

III. ORGÁNY SPORTOVNÍHO KLUBU

Nejvyšším orgánem AFK Březina je valná hromada složena ze všech dospělých členů AFK Březina. Valná hromada se koná nejméně jednou za rok. Pokud o její svolání požádá jedna třetina členů AFK Březina,
případně výkonný výbor AFK Březina nebo jeho předseda musí se konat nejpozději do 1 měsíce
od podání žádosti.

Rozhodujícím orgánem AFK Březina je výbor AFK Březina, scházejícím
se na pravidelným schůzích . Jestliže je výsledek hlasování nerozhodný, je platné rozhodnutí, které zvolí předseda klubu.

Předsedu a výkonný výbor AFK Březina volí Valná hromada. Statutárním zástupcem AFK Březina je předseda.

IV. ZÁSADY ČLENSTVÍ

Členem AFK Březina se může stát každá fyzická osoba, která souhlasí s posláním AFK Březina a plní následující ustanovení:

a) Členské příspěvky jsou základním projevem příslušnosti člena k AFK Březina, pro něhož představují nedílnou součást finančních příjmů.

b) Členské příspěvky stanovuje výkonný výbor AFK Březina a jsou závazné pro všechny členy AFK Březina. Výši členských příspěvků určuje výkonný výbor AFK Březina s přihlédnutím k věku a sociálním podmínkám svých členů.

c) Výkonný výbor AFK Březina je oprávněn určit svým členům další příspěvky spojené s výlučným užíváním majetku AFK Březina.

d) Každý člen AFK Březina je povinen zaplatit členský příspěvek za podzimní část sezony do 30. září,  jarní část sezony do 30. dubna téhož roku.

e) Volba všech orgánů v rámci AFK Březina se provádí tajným hlasováním, pokud volící orgán nerozhodne jinak.

f) Volební období je zpravidla čtyřleté, pokud volící orgán nerozhodne jinak, nemůže být delší než šest let, výkonný výbor může rozhodovat o přidání/odebrání člena vedení.

g) Hlasuje-li se o přijetí usnesení či návrhu ve výboru, má předseda právo hlasovat jako poslední.

h) Ze zasedání každého orgánu je povinen předsedající zajistit pořízení zápisu, nebo alespoň záznamu z jednání a uvedení přítomných osob, programu jednání a jejich závěrů.

V. MAJETEK AFK BŘEZINA A HOSPODAŘENÍ

Zdrojem majetku AFK Březina jsou zejména:

příspěvky členů AFK Březina,
příjmy z tělovýchovné, kulturní společenské činnosti,
vedlejší příjmy z vlastní hospodářské činnosti
příspěvky a sponzorské dary,

příspěvky a dotace od fotbalového svazu,
majetek převedený do vlastnictví AFK Březina,
státní příspěvky a dotace od ČSTV a jiných organizací.

Kromě majetku, ke kterému má AFK Březina vlastnické právo, může AFK Březina hospodařit i s jiným majetkem, k němuž má zařízeno právo hospodaření. Hospodaření s takovým majetkem se řídí obecně závaznými předpisy.


Pokladní a účetní operace se řídí obecně závaznými předpisy.

Jménem AFK Březina vystupuje předseda nebo jiný pověřený člen výkonného výboru.

 

VI. PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
 
Jakékoliv změny a doplňky stanov spadají výlučně do pravomoci valné hromady AFK Březina a nabývají závaznosti dnem registrace ve smyslu zákona.


Členové AFK Březina mající speciální oprávnění, jako např. trenéři, rozhodčí, se mohou volně sdružovat k prosazování svých specifických zájmů do asociace nebo odborných sdružení a to bez vlivu jejich členství k AFK Březina.

Člen AFK Březina – aktivní sportovec, který jednostranně zruší svoje členství k AFK Březina, aby nastoupil zahraniční angažmá v jakékoliv soutěži, byť se souhlasem fotbalového svazu je povinen uhradit AFK Březina veškeré náklady, které byly spojeny s jeho výchovou a odborným růstem v rámci AFK Březina. Výkonný výbor AFK Březina je oprávněn od tohoto uplatnění upustit, pokud se takový člen jinou formou vypořádá se svými závazky vůči AFK Březina. Toto ustanovení se nevztahuje na sportovce s hráčským statutem vůči AFK Březina, kde jsou vzájemné vztahy upraveny smluvně.

Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem registrace.


Zapsal:  Radek Aubrecht
V Březině,  Dne  2.9.2013

TOPlist